رابطة ایمان و عشق: نقد و بررسی اندیشه‌های فوئرباخ در کتاب «جوهر مسیحیت»

ضمیمهاندازه
2.pdf422.74 کیلو بایت

سجاد دهقان‌زاده/ دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    sajad_dehganzadeh@yahoo.com
* طه فرج‌زاده/ دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    taha.fjz@gmail.com
دريافت: 08/07/1399 ـ پذيرش: 23/12/1399
چکيده
کتاب «جوهر مسیحیت»، یکی از آثار برجستۀ فوئرباخ در زمینۀ دین‌پژوهی است. لزوم اهتمام ویژه به این اثر، به دو دلیل است: اولاً منبع اثربخشی در تأملات بسیاری از اندیشمندانِ ماتریالیست و منتقدِ دین بوده؛ ثانیاً فوئرباخ در این کتاب، منتقدانه به تحلیل آموزه‌های کلام مسیحی پرداخته و از قِبَل آن، اندیشه‌هایش را در مورد ادیان مطرح كرده است. پندارۀ تقابل عشق و ایمان در مسیحیت از مباحث اصلی کتاب «جوهر مسیحیت» است که مفاد آن تلویحاً به همۀ ادیان تسری داده می‌شود. فوئرباخ در آسیب‌شناسی وضعیت انسان مدرن، در ادعایی بی‌سابقه عامل اصلی «از‌خودبیگانگی»، «خشونت»، «واگرایی» و «رذایل اخلاقی» را کم‌اعتنایی ادیان به عشق ‌فراگیر و نیز تأکیدشان بر ایمان دینی می‌پندارد. چالش اصلی پیش‌رو، ارزیابی همین ادعای فوئرباخ است و یافته‌ها نشان می‌دهند که تحلیل‌های وی در این کتاب به‌رغم کاستی‌ها، در مواردی تأمل‌برانگیز و بسیار چالشی هستند. البته انتقادات فوئرباخ متوجه جوهر و حقیقت دین نیست؛ بلکه او فقط تفاسیر و معرفت‌ دینی را هدف نقد خود قرار می‌دهد.
کلید‌واژه‌ها: جوهر مسیحیت، فوئرباخ، عشق، ایمان، از‌خودبیگانگی، فرافکنی.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
21