بررسی تقسیم مخلوقات به مجرد و مادی از منظر آیات شریفۀ قرآن و روایات

ضمیمهاندازه
4.pdf398.59 کیلو بایت

يحيي نورمحمدي نجف‌آبادي / استاديار گروه معارف اسلامی دانشگاه ملاير     normohamadi126@gmail.com
دريافت: 12/02/1399 ـ پذيرش: 16/06/1399
چکيده
با تقسیم موجود به مجرد و مادی در فلسفه و بیان احکام و ویژگی‌های هریک از آن دو، برخی اندیشمندان بر این اعتقادند که در مواردی میان دیدگاه‌های فلسفی و ظاهر برخی متون دینی (آیات و روایات) دربارۀ احکام مجردات، تعارضاتی وجود دارد؛ اما آیا اساساً تقسیم مخلوقات به مجرد و مادی از منظر متون دینی مورد توجه و پذیرش است تا بتوان گفت که در بیان احکام آنها میان متون دینی و فلسفه تعارض وجود دارد؟ به‌نظر می‌رسد برای اینکه به دیدگاه متون دینی در پذیرش تقسیم مزبور دست یابیم، سه موضع از آیات و روایات را می‌توانیم مورد بررسی قرار دهیم: 1. مواردی که به بیان خلقت اولین مخلوق خداوند متعال پرداخته شده؛ 2. مواردی که به وجود و اوصاف ملائکه توجه شده؛ 3. مواردی که تقسیماتی دربارۀ عوالم هستی و انواع موجودات ارائه شده است. به‌نظر می‌رسد از مجموع آیات و روایاتی که در این مواضع وارد شده‌اند، بتوان تقسیم موجودات به مجرد و مادی را از متون دینی به‌دست آورد.
كليدواژه‌ها: موجودات، مجرد، مادی، آیات، روایات.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
55