بررسی انگارۀ رؤیت خداوند در اندیشۀ وهابیان

ضمیمهاندازه
9.pdf276.38 کیلو بایت

محمدحسين فارياب / دانشيار گروه كلام مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     m.faryab@gmail.com
دريافت: 22/07/1399 ـ پذيرش: 02/12/1399
چکيده
مکتب وهابیت از مکاتب نوظهور دنیای اسلام است که مانند دیگر مکاتب، دارای یک منظومۀ فکری است. یکی از مسائلی که با شدت تمام در منظومۀ فکری وهابیان از آن دفاع می‌شود، مسئلۀ امکان رؤیت خداوند متعال از سویی، و وقوع آن در قیامت برای مؤمنان از سوی دیگر است. وهابیان در این مسئله متکی به ادلۀ نقلی هستند. آنچه در این نوشتار می‌آید، بررسی نظریه و ادلۀ آنهاست. براساس مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق، نظریۀ وهابیان با ادلۀ عقلی متقن باطل می‌شود. ادلۀ آنها نیز هرچند گاه به‌لحاظ دلالی قابلیت اثبات مدعایشان را دارند، ولی با توجه به مسئلۀ تأثیر پیش‌فرض‌های یقینی در فهم نصوص دینی، چاره‌ای جز تأویل آن نصوص نیست.
کلید‌واژه‌ها: رؤیت خداوند، وهابیان، ابن‌تیمیه، تشبیه، جسم‌انگاری.

 


 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
143