رويکرد قرآني ائمه اطهار (ع) به توحيد ذاتي و صفاتي

ضمیمهاندازه
2.pdf427.06 کیلو بایت
سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 26، بهار و تابستان 1400، ص 25-40
 

نوع مقاله: پژوهشي
* علي امين‌رستمي/ استاديار گروه تاريخ، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    ali.amini1353@yahoo.com
محمد جعفري/ دانشيار گروه کلام و فلسفه دين مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
دريافت: 29/06/1399 ـ پذيرش: 18/11/1399

چکيده
توحيد از اصول اعتقادي اسلام است و در ميان منابع اسلامي، قرآن بيش از هر منبع ديگري به تبيين آن پرداخته است. عالم‌ترين تبيين‌کنندگان توحيد با رويکرد قرآني امامان معصوم(ع) هستند که ديگران را به آن سفارش نموده‌اند. نوشتة پيش‌رو با شيوه «توصيفي و تحليلي» سخنان امامان معصوم (ع) دربارة توحيد ذاتي و صفاتي را تحلیل کرده است. در بخشي از مباحثي که از امامان(ع) دربارة توحيد، به‌ويژه توحید ذاتی و صفاتی صادر شده، به آيات صريح قرآن استناد و گاهی از مفاهيم و مفاد آيات استفاده شده است. براساس این رويکرد، مي‌توان براهين و استدلال‌هاي منطقي بر توحيد ذاتي و صفاتي اقامه کرد و اصول اعتقادي صحيح را از آيات زلال وحي استخراج نمود.

کليدواژه‌ها: رويکرد قرآني، توحيد، اقسام توحيد، توحيد ذات، توحيد صفات.

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
26
شماره صفحه: 
25