بررسي و ارزيابي تطبيق‌هاي مسائل امامت بر روايات تشابه اُمَم

ضمیمهاندازه
4.pdf412.91 کیلو بایت
سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 26، بهار و تابستان 1400، ص 57-74

نوع مقاله: پژوهشي
* رسول محمدجعفري / استاديار گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه شاهد تهران    r.mjafari@shahed.ac.ir
مجيد زيدي جودكي / دكتري علوم قرآن و حديث، دانشگاه اراك
دريافت: 22/02/1400 ـ پذيرش: 25/06/1400

چکيده
از پيامبر گرامی (ص) رواياتي نقل شده‌ که در آنها از مشابهت حوادث امت اسلام با حوادث امت‌هاي پيشين سخن گفته‌ شده است. اين روايات شهرت فراواني يافته‌ و گويا علت آن تطبيق‌هاي گسترده‌اي است که از صدر اسلام تاکنون به‌وسيله امامان معصوم(ع)، صحابه و عالمان فريقين در این‌باره صورت گرفته است. به‌‌سبب جايگاه موضوع امامت در ميان شيعيان، بیشتر انطباق‌ها در مصادر شيعي بر محور امامت است. بدین‌روی اين تحقيق با هدف بررسي و ارزيابي انطباق‌ حوادث و رخدادهاي مسائل امامت بر روايات تشابه اُمَم سامان يافته و مصادر شيعي، اعم از جوامع حديثي، شروح روايات، تفاسير و کتاب‌هاي کلامي مطالعه و بررسی شده‌اند. برای این منظور، ابتدا روايات اهل‌بيت(ع)، شروح روايات و آراء عالمان این مصادر استخراج و سپس دسته‌بندي و در نهایت تحليل شده‌اند. روش کار توصيفي، تحليلي و بررسي اسنادي بوده است. يافته‌هاي تحقيق بيانگر آن است که انطباق رخدادها بر مسائل امامت در سه محور بوده است: الف) تطبيق رخدادها بر اوصياي پيامبران؛ ب) تطبيق مسائل مرتبط با امام عصر (عج)؛ ج) تطبيق تحريف قرآن پر چالش‌ترين تطبيق مربوط به تحريف قرآن بوده که بر اين تطبيق نقدهاي فراواني وارد شده است.

کليدواژه‌ها: روايات تشابه اُمَم، تطبيق، نبوت، وصايت، امامت، امام عصر، تحريف قرآن.

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
26
شماره صفحه: 
57