نقد ديدگاه «عدم انتفاع پيامبر (ص) از دعا و صلوات امت» با تأکيد بر امکان رفعت درجه آن حضرت در قوس صعود

ضمیمهاندازه
11.pdf382.71 کیلو بایت
سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 26، بهار و تابستان 1400، ص 175-194

نوع مقاله: پژوهشي

* محمدهادي كمالي/ دانشجوي دكتري تخصصي حكمت متعاليه، فلسفه، دانشگاه فردوسي مشهد kamali.mohammadhadi@gmail.com
محمدمهدي كمالي/ استاديار پژوهشكده علوم اسلامي رضوي، بنياد پژوهش‌هاي اسلامي
محمداسحاق عارفي/ استاديار گروه فلسفه و كلام، جامعةالمصطفي العالمية مشهد
دريافت: 14/09/1399 ـ پذيرش: 13/03/1400

چکيده
در منابع ديني به صلوات بر پيامبر اكرم و دعا براي رفعت درجه ايشان بسيار سفارش شده است. براساس روايات، اين کار منافع زيادي، مثل طهارت نفس، تکفير گناهان و سنگيني ميزان براي شخص دعاکننده و مصلِّي به‌ارمغان مي‌آورد. اما پرسش اين است که آيا خود پيامبر نيز به‌عنوان مدعوله و مصلَّي‌عليه از اين دعاها و صلوات‌ها منتفع مي‌شود و درجه ايشان در سير صعودي افزايش مي‌يابد يا خير؟ برخي با استناد به دلايل گوناگون معتقدند: پيامبر نفعي از اين دعاها و درودها نمي‌برد و ارتقاي وجودي آن حضرت در اثر اين ادعيه و صلوات‌ها غيرممکن است. در اين مقاله با رويکرد جامع عقلي ـ نقلي، هم اصل اين ديدگاه و هم ادله آن جداگانه بررسي و نقد گرديده و در نهايت ثابت شده است که اين ادعيه و صلوات‌ در کنار برکاتي که براي داعي و مصلي دارد، براي شخص پيامبر هم نافع است و موجب افزوني کمالات و ارتقاي درجه آن بزرگوار در قوس صعود مي‌گردد.

کليدواژه‌ها: دعا، صلوات، پيامبر، ارتقاي وجودي، رفعت درجه، قوس صعود.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
26
شماره صفحه: 
175