نقدي بر نتايج الحادي هاوکينگ از نظريه «جهان خودانگيخته» از منظر فلسفه اسلامي

ضمیمهاندازه
1.pdf560.46 کیلو بایت
سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 28، بهار و تابستان 1401، ص 7-24

نوع مقاله: پژوهشي

* سجاد آذريان/ دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم (ع)   sajjadazarian83@gmail.com
محمدجواد اصغري/ استاديار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم(ع)    asgharii51@gmail.com
دريافت: 05/01/1401 ـ پذيرش: 07/05/1401

چکيده
با پيشرفت علوم تجربي در دوره‌هاي اخير، دانشمندان به سمت پاسخ‌گويي به مسائل فلسفي با روش تجربي روي آورده‌اند. ازجمله آنها استيفن هاوکينگ از دانشمندان فيزيک کيهاني است. وي مدعي ا‌ست به سبب وجود قوانيني مانند «گرانش»، جهان «خودانگيخته» است و مي‌تواند خود را از هيچ بسازد و براي پيدايش آن، نيازي به فرض وجود خدا نيست. اين نوشتار کوشیده است با بياني روشن و با روش برهاني از منظر فلسفه اسلامي اين مدعا و مباني آن نقد کند. در مجموع، از سه جهت به اين ادعا پاسخ داده شده که نشان‌دهنده استحکام مباني فلسفه اسلامي در پاسخ‌گويي به چالش‌هاي پيش‌روست. از اين پژوهش به ‌دست مي‌آيد که توسط برهان «امکان و وجوب» که در فلسفه اسلامي تقرير و تکامل يافته است، مي‌توان به بسياري شبهاتی از اين قبيل پاسخ داد. همچنين روشن مي‌شود که آگاهي از علل مادي پديده‌ها و ارائه تبيين‌هاي علمي از پيدايش جهان، به معناي عدم نيازمندي آنها به خداوند نيست.

کليدواژه‌ها: خداوند، هاوکينگ، هيچ، قوانين طبيعي، حدوث، وجوب امکان.

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
7