ارزيابي روشيِ عنوان «افسانه‌هاي حسين» از مدخل «حسين‌ بن ‌علي» در دائرة‌المعارف اسلام لايدن هلند براساس باورهاي کلامي اماميه

ضمیمهاندازه
7.pdf462.15 کیلو بایت
سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 30، بهار و تابستان 1402، ص 115-128

نوع مقاله: پژوهشي
فاطمه رئوفي‌تبار/ دکتراي فلسفه و کلام دانشگاه قم و طلبه سطح 4 حوزة علميه خواهران جامعةالزهراء (س)      fmrt.1371@gmail.com
دريافت: 25/02/1402 ـ پذيرش: 27/06/1402
چکيده
عنوان «افسانه‌هاي حسين» در ذیل مدخل «حسين‌‌بن ‌علي» در «دائرةالمعارف اسلام» لايدن هلند قرار دارد. نویسنده این عنوان اعتقاد دارد برخي از شيعيان افراطي شخصيت حسين‌‌بن ‌علي(ع) را فرازميني مي‌پندارند و چیزهایی را به او نسبت مي‌دهند‌. وجود نوري امام قبل از خلقت، مقام شفاعت در آخرت و معجزات دوران‌هاي گوناگون زندگي آن حضرت از جمله اموري هستند که نويسنده عنوان «افسانه‌های حسین» را براي آن برگزيده است. پژوهش حاضر با رويکرد توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه‌‌اي در پي آن است که شيوه‌هاي به‌کاررفته در اين عنوان را بررسي کند تا درستي روش نويسنده را بسنجد. با وجود تلاش نويسنده در بهره‌گيري از منابع مختلف و توجه به سير تاريخي در بيان مسائل، وی برخي امور را ناديده گرفته است؛ از جمله: حذف مقدمات لازم عقلي و نقلي در بيان برخي مطالب، خطا در برداشت، مراجعه مستقيم به منابع خام حديثي در انتقال اعتقادات کلامي، غلبه پيش‌فرض‌ها و اجتهادات به جاي بيان عقايد شيعه. اين مسئله موجب وارد آمدن نقدهاي جدي در زمينه روش استنادي، علمي منطقي، معرفت‌شناسي و ساختاري به اين بخش از مدخل شده است.

کليدواژه‌ها: افسانه‌هاي حسين، دائرة‌المعارف اسلام، باورهاي کلامي اماميه، ال. وچيا واليري.
 

شماره صفحه: 
115