معرفت کلامی 3- پاییز 1389

سال اول، شماره سوم، پاييز 1389
ويژه جريان‌شناسي انديشه‌هاي كلامي معاصر