معرفت كلامي 3/پاييز 89

قيمت نسخه فيزيكي: 
7000تومان
قيمت نسخه pdf: 
3000تومان

سال اول، شماره سوم، پاييز 1389
ويژه جريان‌شناسي انديشه‌هاي كلامي معاصر